There is one mistake in each sentence. Underline and correct the mistake. 1. He usually spends 30 minutes in the bus gettin

There is one mistake in each sentence. Underline and correct the mistake.
1. He usually spends 30 minutes in the bus getting to work
2. Do you spend much time do your homework?
3. My dad is a very good cooker. He loves preparing meals for our family.
4. I spend my time for my homework on Sundays.
5. Do you like studying online or off-line?

2 bình luận về “There is one mistake in each sentence. Underline and correct the mistake. 1. He usually spends 30 minutes in the bus gettin”

 1. 1. in -> on
  – on the bus : trên xe buýt
  2. do -> doing
  – spend time + V-ing : dành thời gian làm gì
  3. cooker -> cook
  – cooker (n) : nồi cơm điện $\neq$ cook (n) : đầu bếp
  4. for -> on
  – spend time + on V-ing : dành thời gian làm gì
  5. off-line -> offline
  – study offline (collo) : học trực tiếp

  Trả lời
 2. 1. in -> on 
  – on + vị trí , nơi ở hay bề mặt 
  – on the bus: trên xe buýt
  2. do -> doing 
  – spend + something + V-ing: dành thời gian cho cái gì đó
  3. cooker -> cook 
  – Sau adj + N ( nhưng cook sẽ bổ nghĩa cho câu)
  -> Bố tôi là một người đầu bếp rất giỏi. Anh ấy chuẩn bị bữa ăn cho gia đình
  4. for -> on
  – spend + something + on + V-ing/ N
  5. off-line -> offline
  – offline: học trực tiếp

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới