they are no vegetabales in the kitchen -> We don’t

they are no vegetabales in the kitchen
-> We don’t

2 bình luận về “they are no vegetabales in the kitchen -> We don’t”

 1. -> We don’t have any vegetables in the kitchen.
  ———————-
  – Dịch: Chúng tôi không có rau trong bếp.
  – Cấu trúc: S + don’t/doesn’t + V_Inf
  – “any” được dùng trong phủ định và nghi vấn

  Trả lời
 2. -> We don’t have vegetables in the kitchen.
  @ vegetable (n) rau
  @ Dịch: Chúng tôi không có rau trong nhà bếp.
  @ Cấu trúc thì hiện tại đơn đối với động từ thường ở dạng phủ định: S + do/does + not + V_inf
  @ we/you/they/danh từ số nhiều + do
  @ he/she/it/danh từ số ít/danh từ không đếm được + does
  @ do not = don’t
  @ does not = doesn’t
  $#Gwatin$

  Trả lời

Viết một bình luận