Tìm lỗi sai Could I have 3 litre of pineapple juice?

Tìm lỗi sai
Could I have 3 litre of pineapple juice?Viết một bình luận

Câu hỏi mới