Tìm từ có phát am khác: 1,A.dirty B.sickness C.vegetation D.beneficial (chữ i) 2,A.television

Tìm từ có phát am khác:
1,A.dirty B.sickness C.vegetation D.beneficial (chữ i)
2,A.television B. advertisement C.independent D.charitalbe (chữ i)Viết một bình luận

Câu hỏi mới