Tìm từ còn thiếu 1 Do the theater groups reh_ _ _se the new play? 2 My mom has just bought a new re_ _ _ _ _rator. 3 what an_

Tìm từ còn thiếu
1 Do the theater groups reh_ _ _se the new play?
2 My mom has just bought a new re_ _ _ _ _rator.
3 what an_ _ _ _ _sive car?

2 bình luận về “Tìm từ còn thiếu 1 Do the theater groups reh_ _ _se the new play? 2 My mom has just bought a new re_ _ _ _ _rator. 3 what an_”

  1. $\text{1.}$ Từ cần điền: ear → rehearse ( v ) diễn tập
    $\text{2.}$ Từ cần điền : frige → refrigerator ( n ) tủ lạnh
    $\text{3.}$  Từ cần điền: expen → expensive ( n ) đắt đỏ
    \color{pink}\text{@Hawzii}

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới