viết 3-5 câu bạn có dám ăn đồ ăn lạ không? vì sao có/vì sao không (Viết bằng tiếng anh)

viết 3-5 câu bạn có dám ăn đồ ăn lạ không? vì sao có/vì sao không
(Viết bằng tiếng anh)Viết một bình luận