Viết câu hỏi và câu trả lời với How much/how many 2, kilos of apple / your mom/ by /yesterday? 3,tofu/ your brother/ eat/ lu

Viết câu hỏi và câu trả lời với How much/how many
2, kilos of apple / your mom/ by /yesterday?
3,tofu/ your brother/ eat/ lunch?
4. Beef /they/bring to the restaurant/tomorrow?
5. Eggs/ she/need for lunch?
6. Lemonade/he/ drink/ last night?
Giúp mik với mik đang gấpViết một bình luận

Câu hỏi mới