Viết lại câu đã cho sao cho nghĩa vẫn giữ nguyên 1. Nobody plays this piece of music as beautifully as he does. -> He plays t

Viết lại câu đã cho sao cho nghĩa vẫn giữ nguyên
1. Nobody plays this piece of music as beautifully as he does.
-> He plays this …
2. The Opera House has very comfortable seats.
-> The seatsViết một bình luận

Câu hỏi mới