viết lại câu he strated to french 3 years ago

viết lại câu he strated to french 3 years ago

2 bình luận về “viết lại câu he strated to french 3 years ago”

 1. He started to learn French 3 years ago.
  -> He has been learning French for 3 years.
  * Kiến thức :
  S + began / started + to V/ V-ing + time ago  : bắt đầu làm gì
  -> S + have/has + P2 / been Ving+ for / since …

  Trả lời
 2. He strated to French 3 years ago
  => Viết lại câu: He has been learning French for 3 years.
  => Câu viết lại thuộc: Thì Hiện tại Hoàn thành.
  => Cấu trúc: S + has/have + V3.
  color{pink}{#Ruki}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới