Viết lại câu sau: Tuan and his brothers don’t like football. -> Neither Tuan nor ……………

Viết lại câu sau: Tuan and his brothers don’t like football.
-> Neither Tuan nor ……………Viết một bình luận

Câu hỏi mới