Viết lại những câu này bằng cách sử dụng although / though ở giữa câu 1. Although the film didnt receive good reviews from

Viết lại những câu này bằng cách sử dụng although / though ở giữa câu
1. Although the film didnt receive good reviews from critics, many people went to see it
2. Although the story is silly, many people enjoy the film.
3. Although lows is one of Spielbergs first films, it is one of his best

1 bình luận về “Viết lại những câu này bằng cách sử dụng although / though ở giữa câu 1. Although the film didnt receive good reviews from”

 1. $Đáp$ $án$ + $giải$ $thích$:
  1. The film didn’t receive good reviews from critics, although many people went to see it.
  2. The story is silly though many people enjoy this film.
  3. Jaws is one of Spielberg’s first film although it is one of his best
  —————-
  @ Cấu trúc:
  – $\text{Although/Though/Even though + S + V, S+ V: mặc dù..nhưng..}$
  – Although: Sau although chúng ta sử dụng mệnh đề gồm chủ ngữ và động từ.
   Chúng ta dùng THOUGH thay cho although, cấu trúc câu vẫn không thay đổi

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới