viết một đoạn văn về môn học nào em không thích ? Vì sao bằng tiếng anh mình cần gấp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

viết một đoạn văn về môn học nào em không thích ? Vì sao
bằng tiếng anh
mình cần gấp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Viết một bình luận

Câu hỏi mới