viết những việc em phải làm và không phải làm khi ở trường và ở nhà ( có sử dụng từ ” have to ” ,” don’t to ” giúp em với ạ e

viết những việc em phải làm và không phải làm khi ở trường và ở nhà ( có sử dụng từ ” have to ” ,” don’t to ”
giúp em với ạ em cảm ơn

1 bình luận về “viết những việc em phải làm và không phải làm khi ở trường và ở nhà ( có sử dụng từ ” have to ” ,” don’t to ” giúp em với ạ e”

 1. -Have to
  +I have to listen to teacher at school
  +I have to wear uniform at school
  -Don’t have to
  +I don’t have to clean the principal’s room at school
  +I don’t have to plant trees at school
  *Form (have to/don’t have to)
  -Have to
  *S + have/has to + V_(O)
  -Don’t have to
  *S + don’t/doesn’t have to + V_(O)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới