viết về ngôi trường . (viết theo gợi ý bên dưới) *sos* -name: Hung Vuong Lower Secondary School -location: 120

viết về ngôi trường . (viết theo gợi ý bên dưới) *sos*
-name: Hung Vuong Lower Secondary School
-location: 120, Hung Vuong Street
-students: hard – working and intelligent
-school facilities: 20 classrooms,one library,two computer rooms,one gym,one gardenViết một bình luận

Câu hỏi mới