Viết ví dụ với các từ: Verbs of liking: like, love, enjoy, fancy, adore + V_ing Verbs of disliking dislike, hate, detest, doe

Viết ví dụ với các từ:
Verbs of liking:
like, love, enjoy, fancy, adore + V_ing
Verbs of disliking
dislike, hate, detest, doesn’t like, don’t like + V_ingViết một bình luận

Câu hỏi mới