Vocabulary: Choose the corect anwser 11. The show was fantasticl The artists___________the show ain a pool A.Played B

Vocabulary: Choose the corect anwser
11. The show was fantasticl The artists___________the show ain a pool
A.Played B.dId C. perpormed
12.Students usually_________litter after school.
A.pick up B.get up C.take up
13.When you give some things and then you receive some things else. We have the word____
A.give B.exchange C.deliver
14.Where we things give and you don’t want to receive any things .We have the word ____
A.donate B.buy C.sell

2 bình luận về “Vocabulary: Choose the corect anwser 11. The show was fantasticl The artists___________the show ain a pool A.Played B”

 1. 11. C ( performed : đã thực hiện, đã biểu diễn )
  12.B( pick up : nhặt)
  13. B ( Khi bạn cho đi một số thứ và sau đó bạn lại nhận được một số thứ khác. Chúng tôi có từ -> trao đổi -> exchange )
  14. A (Nơi chúng tôi cho đi và bạn không muốn nhận lại bất kỳ thứ gì. Chúng tôi có từ -> tặng -> donate )

  Trả lời
 2. 11.C
  perpormed (v) : thực hiện , biểu diễn
  – played (v) : chơi
  – did (v): làm
  – Chương trình thật tuyệt vời . Các nghệ sĩ đã biểu diễn chương trình trong một hồ bơi
  12. A
  – pick up : nhặt
  – get up : thức dậy
  – take up : lượm
  Học sinh thường nhặt rác sau giờ học.
  13.B
  – give: cho
  – exhchange: trao đổi
  – deliver : trình bày
  – Khi bạn cho một số thứ và sau đó bạn nhận được một số thứ khác. Chúng tôi có từ trao đổi.
  14.A
  – donate: quyên góp
  – buy : mua
  – sell : bạn
  – Nơi chúng tôi mọi thứ cho đi và bạn không muốn nhận bất kỳ thứ gì . Chúng tôi có từ quyên góp

  Trả lời

Viết một bình luận