W. Combine each of the following pairs, using such that 1. The food was very hot. It burned my tongue. 2. It was a very stron

W. Combine each of the following pairs, using such that 1. The food was very hot. It burned my tongue.
2. It was a very strong wind. It blew my hat off my head.
3. The patient is very ill. The doctors don’t think he recovers soon.
4. The film was very boring. We felt asleep during it
5. His feet are very big. He can’t find any shoes in the right size in shops
6. The weather was very bad. The fishing boats couldn’t sail.

1 bình luận về “W. Combine each of the following pairs, using such that 1. The food was very hot. It burned my tongue. 2. It was a very stron”

 1. 1.That is such hot food that burned my tongue.
  2. It was such a strong wind that blew my hat off my head.
  3.That is such ill patient that the doctors don’t think he recovers soo
  4.That is such boring film that we felt asleep during it.
  5.That are such big feets that he can’t find any shoes in the right size in shops
  6.That was such bad weather that the fishing boat couln’t sail
  Dịch+cấu trúc:
  C1.Đồ ăn nóng đã làm bỏng lưỡi của tôi  
  C2.Thật là một cơn gió lớn, nó đã thổi bay nón ra khỏi đầu tôi
  C3.Thật là một người bệnh nhân yêu ớt, các bác sĩ không nghĩ rằng anh ta có thể sớm hồi phục
  C4.Bộ phim thật là chán đến nỗi mà chúng tôi đã ngủ thiếp đi trong suốt bộ phim
  C5.Chân cậu ấy lớn đến nỗi mà cậu ta không thể tìm thấy bất kì chiếc giày đúng cỡ nào trong các cửa hàng.
  C6Trời xấu đến nỗi mà chiếc chuyền câu cá không thể chèo được.
  That/it+be(is/am/are/was/were)+such+ N(adj+N)+that+,…

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới