What is it? How much do you eat? When do you eat? Who do you eat with? Where do you eat? Dịch giúp mình mấy câu này với ạ Lưu

What is it?
How much do you eat?
When do you eat?
Who do you eat with?
Where do you eat?
Dịch giúp mình mấy câu này với ạ
Lưu ý: Không dịch bằng google nhé
Mình cảm ơnViết một bình luận

Câu hỏi mới