When did you start your hobby? -> How long ago CHUYỂN SÁNG CẤU TRÚC KHÁC KO DÙNG CẤU TRÚC HOW LONG HAVE YOU HAD…. – GIẢI TH

When did you start your hobby?
-> How long ago
CHUYỂN SÁNG CẤU TRÚC KHÁC KO DÙNG CẤU TRÚC HOW LONG HAVE YOU HAD….
– GIẢI THÍCH VÀ GHI CẤU TRÚC RA DÙM MÌNHViết một bình luận

Câu hỏi mới