Write four tips for a happy life using should and shouldn’t. Ex: You should be friendly and helpful You shouldn’t worry too m

Write four tips for a happy life using should and shouldn’t.
Ex: You should be friendly and helpful
You shouldn’t worry too much.
1 You should
2 You shouldn’t.
3 You should
4 You shouldn’t

2 bình luận về “Write four tips for a happy life using should and shouldn’t. Ex: You should be friendly and helpful You shouldn’t worry too m”

 1. 1.You should do everything you want to be.
  2.You shouldn’t have negative thinking.
  3.You should smile more often.
  4.You shouldn’t put too much pressure on yourself.
  *Kiến thức :
  _ S + should(n’t) + V : nên/không nên làm gì
  _ want to be : muốn trở thành
  _ put pressure on sb/sth : đặt áp lực lên ai/thứ gì

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới