write the following sentences 4 They / not/work late on Fridays 5 David / want some coffee ?

write the following sentences
4 They / not/work late on Fridays
5 David / want some coffee ?

2 bình luận về “write the following sentences 4 They / not/work late on Fridays 5 David / want some coffee ?”

 1. 4.They don’t work late on Fridays
  5.Does David want some coffee?
  —————————————
  Cấu trúc của thì HTĐ:
  (+)S+V(s/es)+O
  (-)S+don’t/doesn’t+V+O
  (?)Do/does+S+V+O?
  -> Đối HE/SHE/IT/DANH TỪ SỐ ÍT…….+V(S/ES)
  -> ĐỐI VỚI I/WE/THEY/Danh TỪ SỐ NHIỀU…..+V(nguyên mẫu)

  Trả lời
 2. $\text{1. }$They don’t work late on Fridays
  – Chủ ngữ “they” số nhiều nên dùng trợ động từ: do
  – Vì chia ở dạng phủ định nên phải thêm “not”: don’t
  $\text{2. }$Does David want some coffee ?
  – Chủ ngữ “David” số ít nên dùng trợ động từ: Does
  – Cấu trúc hiện tại đơn:
  + ĐỘNG TỪ THƯỜNG:
  (+) He/ she/it/ Danh từ số ít+ V(s/es)
        I/we/ you/ they/ Danh từ số nhiều+ V(inf)
  (-) He/ she/it/ Danh từ số ít+doesn’t+ V(inf)
        I/we/ you/ they/ Danh từ số nhiều+don’t+ V(inf)
  (+) Does+ he/ she/it/ Danh từ số ít+ V(inf)?
        Do+ I/we/ you/ they/ Danh từ số nhiều+ V(inf)?
  $\textit{# Themoonstarhk}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới