Write the words in the box next to their definitions wife rock row whirlpool tear hero 1 to pull in

Write the words in the box next to their definitions
wife rock row whirlpool tear hero
1 to pull into pieces _______________ (v)
2 a dangerous place in a river or sea where water spins round and round _____________ (n)
3 to move from side to side ______________ (v)
4 a married woman _______________ (n)
5 a very brave man __________________ (n)
6 to move a boat by pulling on oars (long pieces of wood) ___________ (v)

1 bình luận về “Write the words in the box next to their definitions wife rock row whirlpool tear hero 1 to pull in”

 1. 1, tear (v.): xé thành các mảnh
  2, whirlpool (n.): xoáy nước: một nơi nguy hiểm trên sông hoặc biển nơi nước xoáy vòng vòng
  3, rock (v.): đu đưa, lúc lắc: di chuyển từ bên này qua bên này
  4, wife (n.): vợ: một người phu nữ đã cưới
  5, hero (n.): anh hùng: một người đàn ông rất dũng cảm
  6, row (v.): chèo thuyền: di chuyển một con thuyền sử dụng mái chèo (những miếng gỗ dài)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới