” You look tired”.”Yes,I _________ basketball” A.plays B.is playing C.have played D.have been playing

” You look tired”.”Yes,I _________ basketball”
A.plays B.is playing C.have played D.have been playing
`*` Đáp án + Giải thích

2 bình luận về “” You look tired”.”Yes,I _________ basketball” A.plays B.is playing C.have played D.have been playing”

 1. Parkchaeyoung
  Chọn D
  -> Sử dụng thì HTHTTD để nhấn mạnh việc chơi bóng rổ lâu dài trước đó
  -> Công thức: S + have/has + been + V_ing
  -> Dịch: Trông bạn có vẻ mệt mỏi. “Vâng, nãy giờ tôi đã chơi bóng rổ

  Trả lời
 2. \text{Answer :} D
  \rightarrow Thì HTHTTD : S + have / has + been + V-ing
  \rightarrow Dùng để diễn tả hành động xảy ra lâu dài gần đây trong Hiện tại
  \rightarrow Translate :
  – ” Bạn trông có vẻ mệt “
  – ” Vâng . Tôi chơi bóng rổ nãy giờ “
  \text{@ Tails347}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới