Young and inexperienced………..are the most likely to have an accident. DRIVE write the correct

Young and inexperienced………..are the most likely to have an accident. DRIVE write the correct

2 bình luận về “Young and inexperienced………..are the most likely to have an accident. DRIVE write the correct”

 1. √ Trước ô trống là adj nên sau adj là một N để adj bổ nghĩa cho N đi sau nó => drive (v) : lái -> driver (n) : người lái xe. Mà to be ở sai ô trống là are nên driver chuyển thành S số nhiều thêm -s vào đuôi.
  – Dịch: Tài xế trẻ và thiếu kinh nghiệm dễ xảy ra tai nạn nhất.

  Trả lời
 2. – Giải đáp : drivers
  – Giải thích :
  – Sau tính từ cần một danh từ để tạo thành cụm danh từ : young (adj) trẻ, inexperienced (adj) thiếu kinh nghiệm
  – Ta thấy to be là “are” nên suy ra ở đây cần một danh từ đếm được số nhiều -> Thêm -s vào sau “driver” để tạo thành danh từ số nhiều
  – driver (n) : tài xế, người lái xe
  – Dịch : Tài xế trẻ và thiếu kinh nghiệm dễ xảy ra tai nạn nhất.

  Trả lời

Viết một bình luận