1.A attraction B.apartment C.apricot D.appearance 2. A barbecue B. Calendar C. Cathedral D. Confident 3.A celebrate B. Crea

1.A attraction B.apartment C.apricot D.appearance
2. A barbecue B. Calendar C. Cathedral D. Confident
3.A celebrate B. Creative C.department D. Fantastic
4.A Curious B.decorate C.dishwasher D.equipment
5.A essential B.exciting C.generous D.historic

2 bình luận về “1.A attraction B.apartment C.apricot D.appearance 2. A barbecue B. Calendar C. Cathedral D. Confident 3.A celebrate B. Crea”

 1. 1.A attraction B.apartment C.apricot D.appearance 
  A B D nhấn âm 2 C nhấn 1
  2. A barbecue B. Calendar C. Cathedral D. Confident
  A C D nhấm âm 2 B nhấn 1
  3.A celebrate B. Creative C.department D. Fantastic
  A B D nhấm âm 1 C nhấn 2
  4.A Curious B.decorate C.dishwasher D.equipment
  B C D nhấm âm 2 còn A nhấn âm 1
  5.A essential B.exciting C.generous D.historic
  A C D nhấn 1 B nhấn 2

  Trả lời
 2. 1. C – apricot ” Vì A,B,D trọng âm 2 ↔ C trọng âm 1 “
  A – /ə’træk∫n/
  B – /ə’pɑ:tmənt/
  C – / ‘eiprikɒt/
  D – /ə’piərəns/
  2. C – Cathedral ” Vì A,B,D trọng âm 1 ↔ C trọng âm 2 “
  A – /’bɑ:bikju:/
  B – /’kælində[r]/
  C – /kə’θi:drəl/
  D – /’kɒnfidənt/
  3. A – Celebrate ” Vì B,C,D trọng âm 2 ↔ A trọng âm 1 “
  A – /’selibreit/
  B – /kri:’eitiv/
  C – /di’pɑ:tmənt/
  D – /fæn’tæstik/
  4. D – Equipment ” Vì A,B,C trọng âm 1 ↔ D trọng âm 2 “
  A – /’kjʊəriəs/
  B – /’dekəreit/
  C – /’diʃ,wɔʃə/
  D – /i’kwipmənt/
  5. Không đáp án!
  A – /i’sen∫l/
  B – /ik’saitiη/
  C – /’dʒenərəs/
  D – /hi’stɒrik/
  #Hãy tham khảo của những bạn khác!^^

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới