`1.` Cách phân biệt âm `\s\;\id\;\z\` trong `V_s;V_(es)` `2.` Cách phân biệt `\t\;\id\;\z\` trong V_(ed)`

`1.` Cách phân biệt âm `\s\;\id\;\z\` trong `V_s;V_(es)`
`2.` Cách phân biệt `\t\;\id\;\z\` trong V_(ed)`Viết một bình luận