1. go on/ environment/ lives/ badly/ if / polluting / our / will / affected / we / the / be

1. go on/ environment/ lives/ badly/ if / polluting / our / will / affected / we / the / be

1 bình luận về “1. go on/ environment/ lives/ badly/ if / polluting / our / will / affected / we / the / be”

 1. $\text{Answer :}$
  If we go on polluting the environment, our lives will be badly affected.
  $\text{Explain :}$
  +) Environment [Nghĩa đen] : thế giới tự nhiên, bao gồm đất, nước, không khí, thực vật và động vật, đặc biệt được coi là thứ bị ảnh hưởng bởi hoạt động của con người.
  +) Badly affected : Affect là một động từ. Affect thường là thành phần chính để cấu tạo nên thành phần vị ngữ cho câu. Là một động từ có quy tắc, ở dạng tiếp diễn hay danh động từ, ta thêm đuôi “-ing” như bình thường, ta được affecting. Tương tự như vậy, ở dạng quá khứ và quá khứ phân từ hai, ta thêm đuôi”-ed” vào sau động từ là affected.
  +) Dịch cả câu :
  Nếu chúng ta cứ gây ô nhiễm môi trường thì cuộc sống của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
  $#ZiiiiOvO$
  $#<3$

  Trả lời

Viết một bình luận