1. He / fond / read / comics / when / have / free time. ……………………………………………………………

1. He / fond / read / comics / when / have / free time.
……………………………………………………………………………………….
giải hộ mik với nhé
bài này là sắp xếp lại các từ cho phù hợp
Viết một bình luận