1 He has (sweet / sweetly ) voise . He signs ( sweet / sweetly ) 2 i think his stoty is really ( interesed/ interesting ) 3 h

1 He has (sweet / sweetly ) voise . He signs ( sweet / sweetly )
2 i think his stoty is really ( interesed/ interesting )
3 he felt ( excited / exciting ) about the news
4 he is a ( good /well) student . he studies ( good / well ) at school .

2 bình luận về “1 He has (sweet / sweetly ) voise . He signs ( sweet / sweetly ) 2 i think his stoty is really ( interesed/ interesting ) 3 h”

 1. =>
  1. sweet/sweetly (bạn kiểm tra lại đề là voice và sings hay voise và signs nhé)
  -> adj + N 
  -> sings là động từ (cần trạng từ)
  2. interesting
  -> be really adj
  -> vật (tính từ đuôi ing)
  3. excited
  -> feel/felt + adj
  -> người (tính từ đuôi ed)
  4. good/well
  -> a/an + adj + N
  -> studies (study) là động từ -> cần trạng từ

  Trả lời
 2. 1. sweet – sweetly
  – Cấu trúc: S + have/has + adj + N -> sweet (adj): ngọt ngào 
  – “sign” đứng sau S (he) – Chủ ngữ số ít => V-s/es = signs -> Cần điền một adv để bổ nghĩa cho V
  – sweetly (adv): một cách ngọt ngào
  2. interesting 
  – Miêu tả tính chất của sự vật, hiện tượng -> Đi với tính từ đuôi “-ing” 
  – interesting (adj): thú vị
  3. excited 
  – Diễn tả cảm xúc của con người -> Đi với tính từ đuôi “-ed” 
  – excited about sth: hứng thứ về thứ gì
  4. good – well
  – Cần điền một tính từ – Đứng trước là một mạo từ “a”, đứng sau là một N
  – good (adj): tốt
  – Sau V (studies – V-s/es) cần điền một adv để bổ nghĩa.
  – well (adv): tốt

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới