1.He was too sick to work in the workshop => he was not______________________ 2.Jack is too careless to do that job. => Jack

1.He was too sick to work in the workshop
=> he was not______________________
2.Jack is too careless to do that job.
=> Jack is not_______________________

2 bình luận về “1.He was too sick to work in the workshop => he was not______________________ 2.Jack is too careless to do that job. => Jack”

 1. 1. He was not well enough to work in the workshop.
  2. Jack is not careful enough to do that job.
  – Cấu trúc enough với tính từ:
  -> S + be + (not) + adj + enough + to – V
  – Well dùng như tính từ chỉ tình trạng sức khỏe con người.
  color[pink][#ANGELRED]

  Trả lời
 2. 1 He was not well enough to work in the workshop
  – Well >< Sick : Khỏe >< Ốm 
  2 Jack is not carefull enough to do that job
  – Careless >< careful : Bất cẩn >< Cẩn thận
  $\bullet$ Cấu trúc câu với “enough” với adj : 
  @ S + be + adj + enough + (for O) + to V_0 + ….
  -> Đủ… để làm gì đó
  \tt{# Crown}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới