1: I finish school at 3.30 p.m (when) =>_____________________________________________________________________________ 2: She

1: I finish school at 3.30 p.m (when)
=>_____________________________________________________________________________
2: She goes to college by car (how)
=>_____________________________________________________________________________
3: We live near the town centre (where)
=>_____________________________________________________________________________
4: I usually go shopping with Kathy (who)
=>_____________________________________________________________________________
5: He usually (write)……….in green ink
6: Hello! (You make)……….a cake?
7: Don’t call me in the afternoon. I usually (be)……….away in the afternoon
8: John (driver)……….that car since I (know)……….him
*ÉT O ÉT> MN GIÚP MIK VS Ạ*

1 bình luận về “1: I finish school at 3.30 p.m (when) =>_____________________________________________________________________________ 2: She”

 1. 1. When do you finish school? (chuyển thành câu hỏi và biến you thành chủ ngữ hợp lí tuỳ theo từng TH, 3.30 P.M thành when)
  2. How does she go to college? (chuyển thành câu hỏi, by car thành how)
  3. Where do you live? (chuyển thành câu hỏi, near the town centre thành where)
  4. Who do you usually go shopping with? (chuyển thành câu hỏi,you thành chủ ngữ thích hợp Kathy thành who)
  5. writes (usually là dấu hiệu của HTĐ, có “he” là chủ ngữ)
  6. Are you making (Hello $!$ là dấu hiệu của HTTD)
  7. am (tobe đi với chủ ngữ “I” là am, ơ mà t tg usually phải đứng sau tobe cơ mà)
  8. has driven … knew (có trước since là HTHT, sau since là QKĐ)
  ~ sai gì thì cứ sửa giúp nhé ~

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới