1.I’m not so tall as you 2.My salary isn’t as high as yours 3.You don’t as much about cars as me CHUYỂN CÁC CÂU TRÊN THEO DẠN

1.I’m not so tall as you
2.My salary isn’t as high as yours
3.You don’t as much about cars as me
CHUYỂN CÁC CÂU TRÊN THEO DẠNG SO SÁNH HƠN

2 bình luận về “1.I’m not so tall as you 2.My salary isn’t as high as yours 3.You don’t as much about cars as me CHUYỂN CÁC CÂU TRÊN THEO DẠN”

 1. – So sánh hơn ( adj 1 vần): S+ be+/ V+ adj/ adv+ er+ than+ O
  1. You are taller than me.
  2. Your salary is higher than mine.
  3. I have more about cars than you.

  Trả lời
 2. Parkchaeyoung
  1, You are taller than me
  2, Your salary is higher than mine
  3, I have more about cars than you
  ________________________
  Công thức so sánh hơn:
  *** Với tính từ ngắn: S_1 + tobe + adj/adv(er) + than + S_2
  *** Với tính từ dài: S_1 + tobe + more + adj/adv + than + S_2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới