1. It was his own fault, but I couldn’t help……sorry for him a. Feeling b. To feel c. Having felt d. To have felt

1. It was his own fault, but I couldn’t help……sorry for him a. Feeling b. To feel c. Having felt d. To have felt 2. The medical authorities watned everyone not to drink the water without first……it. a. Being boiled b. Boiling c. Having boiled d. Having to boil 3. Most people talk too much and don’t realize how important ……is A. To be listening B. To be listened c. Have listened d. Listening 4. If you’ve finished….the dictionary, I’d like to borrow it. A. To have used b. To use c. Using d. Having used *yêu cầu:giải thích rõ ràng, đầy đủ và chi tiết

1 bình luận về “1. It was his own fault, but I couldn’t help……sorry for him a. Feeling b. To feel c. Having felt d. To have felt”

  1. 1.b do vế gần nó dịch ra là tôi k thể giúp; mà ở đây có couldn’t nên k thể chọn các đáp án k ở nguyên mẫu =>b
    2.d ở đây dịch là k dc uống nc mà chưa đc đun sôi => having to boil =đã tg đc đun sôi
    3.a ở đây dịch đại khái là nói nhìu mà k nghe nên =>đáp án a do:  to be listening= để lắng  nghe
    4. chịu

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới