1 Jeans have never been out of fashion_____ the young generation is still fond of wearing them A. because B. even if C

1 Jeans have never been out of fashion_____ the young generation is still fond of wearing them
A. because B. even if C. so D. but
2. Many people_____ homeless after the floods
A. reported to be B. are reporting to be C. are to be reported D. are reported to be

2 bình luận về “1 Jeans have never been out of fashion_____ the young generation is still fond of wearing them A. because B. even if C”

 1. Câu 1 chọn C
  so: vì vậy -> Chỉ về kết quả nào đó
  wearing : mặc cái gì đó
  – Trong từ wearing ta thấy có ing đằng sau. Lý do có ing là vì hành động đó đang được diễn ra nên ta phải thêm ing đằng sau. Nếu không thêm ing đằng sau thì nó chỉ là một từ bình thường.
  – Sau danh từ ta cần sở hữu một trạng từ.
  – be fond of + N+ V_ing : thích một cái gì đó
  Dịch: Quần jean chưa bao giờ lỗi mốt vì vậy thế hệ trẻ vẫn thích mặc chúng.
  Câu 2 chọn D are reported to be
  – are reported to be : được báo cáo là cái gì đó
  Dịch: Nhiều người được báo cáo là vô gia cư sau lũ lụt
  – Câu bị động của một động từ  chỉ về ý kiến của ai đó.
  – homeless : vô gia cư
  Chúc bạn học tốt
  azotammm

  Trả lời
 2. 1 C
  – so : vì vậy (Chỉ kết quả)
  – Clause 1 , so + clause 2 (Clause = S + V + O ) 
  – Thì Hiện Tại Hoàn Thành , dấu hiệu : never 
  – Cấu trúc : S + has/have + Vpp + O 
  – be fond of + N/V-ing : thích cái gì/làm gì
  2 D
  – Câu bị động của động từ chỉ ý kiến 
  – Câu chủ động : S1 + V1 + that + S2 + V2
  – Câu bị động : 
  Cách 1 : It + be + V1 (chia ở Vpp) + that + S2 + V2
  Cách 2 : (Có 3 trường hợp) 
  -> Câu này ta dùng trường hợp 1 : S2 + be + V1(chia ở Vpp) + to V nguyên (nếu mệnh đề trần thuật xảy ra trước hoặc cùng thì với mệnh đề chính) 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới