1. Last night, while Jane . . .(wash) dishes, her brother (sweep)… the dinning room. 2.My grandfather (plant). . . those tr

1. Last night, while Jane . . .(wash) dishes, her brother (sweep)… the dinning room.
2.My grandfather (plant). . . those trees over fifty years ago.
3. When I (be) . . . a child, I always (kick) . . . my ball through the windows.

2 bình luận về “1. Last night, while Jane . . .(wash) dishes, her brother (sweep)… the dinning room. 2.My grandfather (plant). . . those tr”

 1. 1. was washing – was sweeping 
  – Diễn tả  hai hành động đang xảy ra cùng một thời điểm trong QK. 
  – Cấu trúc: While + S + was/were+  V-ing + O, S + was/were + V-ing + O
  – Chủ ngữ “Jane” – Chỉ một người -> Đi với tobe “was”
  – Chủ ngữ “he brother” là chủ ngữ số ít -> Đi với tobe “was” 
  2. planted
  – Dấu hiệu của thì QKD: over fifty years ago
  3. was – kicked 
  – When + mệnh đề quá khứ đơn – Mệnh đề quá khứ When -> Dấu hiệu của thì QKD 
  – Chủ ngữ “I” là chủ ngữ ngôi thứ nhất số ít -> Đi với “was”
  – Vì có dấu hiệu là mệnh đề quá khứ -> kicked 
  ( + ) S + V-ed + O 

  Trả lời
 2. 1. was washing – was sweeping 
  – Cấu trúc: While + QKTD, QKTD
  => Diễn tả 2 hành động xảy ra song song cùng lúc trong quá khứ
  – Cấu trúc: S + was/ were + Ving
  – Jane/ her brother là số ít -> was
  2. planted 
  – fifty years ago là DHNB thì QKĐ
  – Cấu trúc: S + V2/ed + O
  3. was – kicked 
  – Cấu trúc: When + QKĐ, QKĐ
  => Diễn tả hành động xảy ra song song hoặc liên tiếp trong quá khứ
  – Cấu trúc thì QKĐ (tobe): S + was/ were + O
  – I là ngôi thứ 1 -> was
  – Cấu trúc thì QKĐ (động từ thường): S + V2/ed + O

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới