1.Make meaningful senterces from the work or phrases given If you/ take a shower/ instead ò a bath/ you/ save/water. ……..

1.Make meaningful senterces from the work or phrases given
If you/ take a shower/ instead ò a bath/ you/ save/water.
…………………………………………………………………………………….
My mother/ not go/ to work/ on Sunday/morning
………………………………………………………………………………………
2.rewite the following sentences as directed
a. ” we don’t open the laboratory.” Mr. Jason said
Mr. Jason said…………………………………………………..
b. They have discussed the pollution problems since last month.
the pollution problems……………………………………….
c. The last time I met her was 3 years ago
I haven’t
d. “Why don’t we visit her parents next week?”
John suggested………………………………………..

1 bình luận về “1.Make meaningful senterces from the work or phrases given If you/ take a shower/ instead ò a bath/ you/ save/water. ……..”

 1. $1.$
  $a)$ If you take a shower instead of a bath, you will save water.
  $-$ Câu điều kiện loại $1$ $:$ If $+$ $S$ $+$ $V1(s/es)$, $S$ $+$ will $+$ $V1$
  $-$ Tạm dịch $:$ Nếu bạn tắm vòi hoa sen thay vì tắm bồn, bạn sẽ tiết kiệm được nước.
  $b)$ My mother doesn’t go to work on Sunday morning.
  (Câu này nói về một sự thật hiển nhiên “Mẹ của tôi không đi làm vào buổi sáng chủ nhật” nên ta dùng thì HTĐ, vì “my mother” là ngôi thứ ba số ít nên ta dùng trợ động từ “does”)
  $2.$
  $a)$ Mr Jason said that they didn’t open the labratory.
  $-$ Công thức câu tương thuật $:$ $S$ $+$ say(s)/said (to $+$ $O$) $+$ (that) $+$ $S$ $+$ $V$ (lùi thì)…
  $-$ HTĐ $→$ QKĐ.
  $-$ we $→$ they.
  $-$ Tạm dịch $:$ Ông Jason đã dặn họ không được mở cửa phòng thí nghiệm.
  $b)$ The pollution problems have been discussed since last month.
  (Công thức bị động của thì HTHT $:$ $S$ $+$ have/has $+$ been $+$ $P.P$…)
  $c)$ I haven’t met her for three years.
  (Công thức $:$ $S$ $+$ have/ has $+$ not $+$ $P.P$ $+$…$+$ for $+$ khoảng thời gian)
  $d)$ John suggested we visit her parents the next week.
  (Công thức $:$ $S$ $+$ suggest $+$ $S$ $+$ $V$ (diễn tả hành động đề xuất ai đó nên làm gì))

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới