1. Minh plays volleyball very __________ . (skill) 2. Last year Mr. Nam drove more ____________ than he does this year. (dang

1. Minh plays volleyball very __________ . (skill)
2. Last year Mr. Nam drove more ____________ than he does this year. (dangerous)
3. There are many badminton ____________ nowadays. (compete)
4. Id like a nice ________ orange. (juice)

2 bình luận về “1. Minh plays volleyball very __________ . (skill) 2. Last year Mr. Nam drove more ____________ than he does this year. (dang”

 1. 1. skillfully 
  DHNB: play (V: động từ) 
  V + ADV (trạng từ) 
  2. dangerously 
  DHNB: drove (V: động từ) 
  V + ADV (trạng từ) 
  Công thức so sánh hơn ADJ/ADV dài: S + V + more + ADV dài + than …
  3. Competitions : những cuộc thi 
  Many + N số nhiều 
  4. Juicy 
  DHNB: a …. orange
  a/an + N số ít 
  ADJ + orange (N) 
  #STMIN

  Trả lời

Viết một bình luận