1. my sister / in love / best engineer / factory

1. my sister / in love / best engineer / factory

2 bình luận về “1. my sister / in love / best engineer / factory”

 1. #ductam0712
  My sister is in love with the best engineer in the factory
  Chị gái của tôi đã phải lòng ( yêu) kỹ sư giỏi nhất trong nhà máy
  S + V/tobe+ O + trạng từ chỉ nơi chốn 

  Trả lời
 2. my sister / in love / best engineer / factory
  => My sister falls in love with the best engineer in the factory.
  – Thì Hiện tại đơn diễn tả 1 hành động/ sự việc được diễn ra hằng ngày, thường xuyên ở thời điểm hiện tại; diễn tả 1 sự thật hiển nhiên.
  *** Cấu trúc thì Hiện tại đơn (Câu khẳng định) : S + V0(s/es) + O. 
  *She : ngôi thứ 3 số ít => Động từ “fall” thêm -s.
  -> fall in love with sb : phải lòng/ yêu ai.
  *Vì có “best” (dạng so sánh nhất của “good”) nên ta thêm “the” (theo cấu trúc câu So sánh nhất : S + be + the + adj + est + in/of/..)
  – in the factory : trong nhà máy

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới