1.nam/beautiful/than/phong 2.nam/run/fast/than/me

1.nam/beautiful/than/phong
2.nam/run/fast/than/meViết một bình luận

Câu hỏi mới