1. Shall I stay here ? Do you mind if _____________________________________________________ 2. My father bought a car yesterd

1. Shall I stay here ?
Do you mind if _____________________________________________________
2. My father bought a car yesterday.
A car _________________________________________________________
3. ” Are you a doctor?”. Nam asked me.
Nam asked me if ________________________________________________
4. Has anyone asked you for your opinions?
Have _________________________________________________________
5. Old car tires are recycled to make shoes and sandals.
People ______________________________________________

2 bình luận về “1. Shall I stay here ? Do you mind if _____________________________________________________ 2. My father bought a car yesterd”

 1. 1. Do you mind if I stay here ?
  – Do you mind if + S + V-s,es + … ?: Bạn có phiền nếu tôi làm gì..
  (?) Shall + S + V(bare) ?
  2. A car was bought by my father yesterday.
  – Chủ thể không tự thực hiện hành động -> Bị động
  – Cấu trúc bị động QKĐ:
  (+) S + was/were + V3/ed + by(O)
  3. Nam asked me if I was a doctor.
  – Câu tường thuật dạng Yes/No question:
  @ S + asked/wanted to know/wondered + (O) + if/whether + S + V(lùi thì)
  – Lùi thì: HTĐ -> QKĐ
  – Đổi ngôi là đại từ nhân xưng “I”
  4. Have you been asked for your opinion ?
  – Bị động HTHT: 
  (?) Have/Has + S + been + V3/ed + by(O) ?
  – Chủ từ “You” là số nhiều ~ dùng “have”
  5. People recycle old car tires to make shoes and sandals.
  – Chuyển bị động -> chủ động
  – Bị động HTĐ: S + am/is/are + V3/ed + by(O)
  => Chủ động HTĐ: S + V-s,es + …

  Trả lời
 2. 1 Do you mind if I stay here ?
  – Shall I + V-inf + O ? : Tôi có thể làm gì đó không ?
  ⇒ Do you mind if I + V-inf + O ? : Bạn sẽ không phiền nếu tôi làm gì chứ ?
  2 A car was bought yesterday by my father .
  – Yesterday : Thì quá khứ đơn .
  – Bị động quá khứ đơn : S(bị động) + was/were + V3/V_ed + (By O) .
  – ”A car” là chủ ngữ số ít → Dùng tobe quá khứ ”was” .
  3 Nam asked me if I was a doctor .
  – Gián tiếp Yes/No : S + asked + O + if/whether + S + V(lùi thì) + O.
  – Chuyển sang gián tiếp cần đổi tân ngữ , thời gian phù hợp với ngữ cảnh .
  – Chủ động là hiện tại đơn → Lùi thì xuống quá khứ đơn → Dùng tobe ”was” .
  – ”You” chủ động là ”I” gián tiếp → Đổi thành ”I” .
  4 Have you been asked for your opinion ?
  – Bị động hiện tại hoàn thành : S(bị động) + has/have + V3/V_ed + (By O) .
  – ”You” là chủ ngữ bị động số nhiều → Dùng ”have” .
  5 People recycle old car tires to make shoes and sandals . 
  – Bị động hiện tại đơn : S(bị động) + is/am/are + V3/V_ed + (By O) .
  ⇒ Chủ động hiên tại đơn : S + V(chia) + O(vật) + …
  #fromthunderwithlove

  Trả lời

Viết một bình luận