1. She doesn’t have as many toys as I do `->` She has

1. She doesn’t have as many toys as I do
`->` She has

1 bình luận về “1. She doesn’t have as many toys as I do `->` She has”

 1. 1.She has fewer toys than me
  -> SSH ( Danh từ ) :
  => S1 + V + more / less / fewer + N + than + S2
  -> Vì ” toy ” là DT đếm được => Ta dùng ” fewer “
  -> Translate : Cô ấy sở hữu ít đồ chơi hơn tôi
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới