1. Sky Airlines _______ safety standards were considered so poor that its planes were banned in Europe in 2002 has improved g

1. Sky Airlines _______ safety standards were considered so poor that its planes were banned in Europe in 2002 has improved greatly in recent years. A. who B. whom C. whose D. whoever

2 bình luận về “1. Sky Airlines _______ safety standards were considered so poor that its planes were banned in Europe in 2002 has improved g”

 1. C. whose nhed vì whose chỉ sự sở hữu sau whose là N
     who chỉ ng sau là V/be
      whom chỉ sở hữu, sau whose là S+v
       whoever là S hoặc O nhed

  Trả lời
 2. Giải đáp: C
  – whose là đại từ quan hệ dùng thay thế cho danh từ chỉ sự sở hữu của vật hay người đứng trước.
  -> who thay thế cho danh từ chỉ người -> loại
  -> whom cũng thay thế cho danh từ chỉ người -> loại
  -> whoever: bất kì ai -> chỉ người -> loại
  $chucbanhoctot$
  $\boxed{\color{purple}{\text{#KaitoKid!}}}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới