1. The girl wishes her_____ ti Hue next month A. will go B.could go C. is going D. can go 2. The dripped faucet mus

1. The girl wishes her_____ ti Hue next month
A. will go B.could go C. is going D. can go
2. The dripped faucet must ______ as soon as possible
A. fix B. be fix C. be fixed D. be fixing

2 bình luận về “1. The girl wishes her_____ ti Hue next month A. will go B.could go C. is going D. can go 2. The dripped faucet mus”

 1. 1. B. could go
  – Diễn tả một mong ước về việc gì sẽ xảy ra trong TL.
  – Cấu trúc: S + wish(es) + (that) + S + would/could + V-inf + O
  2. C
  – Chủ ngữ ko thể tự hành động -> Câu bị động
  – Cấu trúc: S + must + be + VpII + (by + O) + time. (Câu bị động với ĐTKT – must)
  – as soon as possible: sớm nhất có thể 

  Trả lời
 2. $\text{1. B }$(DHNB tương lai đơn: next month)
  – Câu ước ở tương lai: S + wish(es) + (that) + S + would/could + V 
  $\text{2. C}$ 
  – Bị động với Modal Verbs: S+ must/ can/could/…+ be+ V_ed/ bqt+ (by+O)
  $\textit{# Themoonstarhk}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới