1-used/ was/when/she/work/to/child/a/hard/she __________________________________________ 2- was/when/a/I/swimming/go/to/used/

1-used/ was/when/she/work/to/child/a/hard/she
__________________________________________
2- was/when/a/I/swimming/go/to/used/I/child
__________________________________________

2 bình luận về “1-used/ was/when/she/work/to/child/a/hard/she __________________________________________ 2- was/when/a/I/swimming/go/to/used/”

 1. Answer:
  1. She used to work hard when she was a child.
  2. I used to go swimming when I was a child.
  -> used to + V: đã từng làm điều gì đó trong quá khứ và không còn xảy ra ở hiện tại
  + Cấu trúc thì Quá khứ đơn:
  – với động từ:
  (+) S + Ved/V2
  (-) S + didn’t + V
  (?) Did + S + V?
  – với tobe: 
  (+) S + was/were 
  (-) S + wasn’t/weren’t
  (?) Was/Were + S?

  Trả lời
 2. bb(1.)She used to work hard when she was a child.
  bb(2.) I used to go swimming when I was a child.
  __________________________________________________
  @ Cấu trúc :
  +) S + used to + V + ….

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới