1. We always need more players. Why don’t you come…? A. on B. along C. with D. after 2. Will you be home…dinner tonight?

1. We always need more players. Why don’t you come…?
A. on
B. along
C. with
D. after
2. Will you be home…dinner tonight?
A. to
B. for
C.at
D.on
3. Giving a book report before the class is an interesting…
A. act
B. action
C. activity
D. deed
GIÚP MIK VỚI Ạ

2 bình luận về “1. We always need more players. Why don’t you come…? A. on B. along C. with D. after 2. Will you be home…dinner tonight?”

 1. 1.B
  Chọn C:
  come along: đi cùng, tham gia cùng
  2.B
  Chọn B: 
  Will + sb + be+ home + for+ bữa ăn?
  ai đó sẽ ở nhà để ăn bữa+ sãng/ trưa/ tối ko?
  3.C
  Sau tính từ interesting + Danh từ
  => Chọn C :
  activity ( noun): hoạt động

  Trả lời
 2. 1. C -> come with: đến cùng
  2. B -> “dinner” hoặc những bữa ăn khác trong ngày thường đi với “for”
  3. C -> “interesting” thường dùng với danh từ
  #chaewonae

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới