1,What a nice house! => How…….

1,What a nice house! => How…….

2 bình luận về “1,What a nice house! => How…….”

 1. What a nice house !
  ⇒ How nice a house is !
  * Giải thích:
  WHAT + a/ an + adj + danh từ đếm được !
  ⇒HOW + adjective/ adverb + S + V!
  #Chariskdust09

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới