1. When Im tired. I enjoy ________ TV. Its relaxing. (watch) 2. It was a nice day, so we decided ________ for a walk. (go) 3.

1. When Im tired. I enjoy ________ TV. Its relaxing. (watch)
2. It was a nice day, so we decided ________ for a walk. (go)
3. Its a nice day. Does anyone fancy ________ for a walk? (go)
4. Im not in a hurry. I dont mind ________. (wait)
5. They dont have much money. They cant afford __________ out very often. (go)
6. I wish that dog would stop ________. Its driving me mad. (bark)

2 bình luận về “1. When Im tired. I enjoy ________ TV. Its relaxing. (watch) 2. It was a nice day, so we decided ________ for a walk. (go) 3.”

 1. 1. watching
  => enjoy + V-ing : thích làm cái gì
  2. to go
  => decide + to Vinfi : quyết định làm gì
  3. to go
  => fancy + to Vinfi : thích làm cái gì
  4. waiting
  => don’t mind + Ving : không phiền, không ngại
  5. to go
  => afford + to V : có thể làm việc gì
  6. barking
  => stop + V-ing : ngừng làm gì

  Trả lời
 2. 1. Watching
  Cấu trúc : enjoy+ ving : thích cái j 
  2, To go 
  Câu trúc :  decide to + v ( nt ) : quyết định làm j 
  3. to go 
  Cấu trúc : fancy to + v( nt ) : thích cái j 
  4 . waiting 
  Cấu trúc :  mind+ ving 
  5 . To go 
  Cấu trúc : afford to + v(nt ): có thể làm điều j 
  6. Barking 
  Cấu trúc : stop+ ving : dừng làm j 
  ——————————————————-
  Cho mk xin ctlhn ạ !^^
  @đt

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới