10. Every morning Mr. Ba ________ the buffalo to the field after he ________ breakfast. A. leads/have B. lead/has C. leads/h

10. Every morning Mr. Ba ________ the buffalo to the field after he ________ breakfast.
A. leads/have B. lead/has C. leads/has D. lead/have
11. Look! The train _______
A. has come B. is coming C. was coming D. comes
12. What ________ every evening? – He ________ newspapers and ________ TV.
A. does your father do/reads/watch C. your father does/reads/watches
B. does your father do/reads/watches D. your father does/reads/watchs
13. I ________ the housework on weekdays but I do it on weekends.
A. dont B. dont do C. doesnt do D. doesnt
14. They _______ books in the library at the moment.
A. have read B. will read C. are reading D. were reading
15. The earth _________ round the sun.
A. go B. has gone C. went D. goes
16. She _______ in France.
A. not lives B. does not live C. does not lives D. lives not
17. My sister and I ________ television in the living room now.
A. am watching B. are watching C. watch D. were watching
18. ________ do you go to school? – I walk.
A. How B. By what C. How many D. How by
19. ________ is that? ~ Its a pencil.
A. How many B. How C. Who D. What
20. ________do you work? – I work at a school.
A. What B. Where C. When D. How
21. ________are you going to spend your summer vacation?
A. Where B. Which C. What D. Who
22. ________ are you going to stay with? – My sister and my brother.
A. Who B. Where C. How D. How long
23. ________languages can you speak?
A. When B. How C. How much D. Which
24. _______ is the weather like?
A. How B. What C. Who D. How much
25. My brother was born _______ January 25th, 1983.
A. in B. on C. at D. for
26. She often goes to school _______ 6.30 in the morning.
A. on B. of C. at D. in
27. Sometimes, my uncle has to work _______ night.
A. at B. on C. in D. with
28. I couldn’t take my eyes off the screen because the film was so_______.
A. violent B. boring C. shocking D. gripping
29. Tom Hanks is a handsome _______.
A. actress B. film C. actor D. critic
30. Mr Bean is a _______ film. I was laughing from beginning to end.
A. scary B. violent C. hilarious D. moving
giup e vs a

1 bình luận về “10. Every morning Mr. Ba ________ the buffalo to the field after he ________ breakfast. A. leads/have B. lead/has C. leads/h”

 1. 10. C
  Mr. Ba là ngôi thứ 3 số ít –> thêm s/es
  11. B
  Look –> thì hiện tại tiếp diễn
  12. B
  tương tự câu 1
  13. B
  I là ngôi thứ nhất –> V (inf)
  14. C
  at the moment –> thì hiện tại tiếp diễn
  15. D
  Trái Đất quay quanh Mặt trời là chuyện hiển nhiên –> thì hiện tại đơn
  tương tự câu 1
  16. B
  she là ngôi thứ 3 số ít –> dùng doesn’t
  sau doesn’t + V (inf) 
  17. B
  now –> thì hiện tại tiếp diễn
  my sister and I –> số nhiều –> dùng are
  18. A
  walk là cách thức di chuyển –> dùng How
  19. D
  Pencil là đồ vật –> dùng What
  20. B
  school là nơi chốn –> dùng Where
  21. A
  Dịch: Bạn định dành kì nghỉ hè của bạn ở đâu
  22. A
  sister and brother chỉ người –> dùng Who
  23. C
  Dịch: Bạn có thể nói được những thứ tiếng nào
  24. B
  Dịch: Thời tiết thế nào
  25. B
  January 25th là mốc thời gian cụ thể –> dùng on
  26. C
  trước thời gian cụ thể –> dùng at
  27. A
  at night: vào ban đêm
  28. D
  gripping: cuốn hút
  29. C
  actor: diễn viên nam
  30. C
  hilarious: vui nhộn
  Chúc bạn học tốt vào vote 5 sao cũng như tlhn nhá bạn

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới