11. The University of Indochina . . . . . . . in Ha Noi in 1906. A. built B. was built C. gathering D. taking 16. A friend

11. The University of Indochina . . . . . . . in Ha Noi in 1906.
A. built B. was built C. gathering D. taking
16. A friend of . . . . . is coming to stay with me next month.
A. me B. my C. I D.mine
19. Vanilla Sky . . . . . . Tom Cruise, Peslelope Cruz and Cameron Diaz.
A. acts B. plays C. stars D. does

2 bình luận về “11. The University of Indochina . . . . . . . in Ha Noi in 1906. A. built B. was built C. gathering D. taking 16. A friend”

 1. 11. B bị động của QKĐ was/were V3/ed(Dấu hiệu in + năm)
  16. D(a friend of mine : 1 người bạn của tôi)
  19. C ( diễn bởi …)

  Trả lời
 2. 11. B. was built
  – “in 1906” dhnb thì QKĐ
  – “The University of Indochina” không thể tự thực hiện được hành động -> Câu bị động
  – Bị động thì QKĐ (+) S + was/were + V3/ed + (by O)
  – Dịch : Đại học Indochina được xây dựng ở Hà Nội vào năm 1906. 
  12. D. mine
  – mine (đại từ sở hữu) : mine 
  – Dịch : Một người bạn của tôi sẽ đến ở với tôi vào tháng tới
  13. C. stars
  – stars (v.) diễn 
  – Dịch : Phim Vanilla Sky được diễn bởi Tom Cruise, Peslelope Cruz and Cameron Diaz.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới