12.There is too much traffic. ________, the air is polluted. A. But B. Therefore C. Although D. However 13. In my clas

12.There is too much traffic. ________, the air is polluted.
A. But B. Therefore C. Although D. However
13. In my class, Nam is the____________ at Maths
A.good B. better C. best D. well
III. Communication : Choose the best response to the given
14. Tam :I think we should use shower instead of bath to save water. -Mary: ________
A. Im sorry. B. Yes, Id love to.
C. Yes, Ill take it. D. Thats a good idea!
15. Hoa: Thank you for your help- Tom: _________
A. Thats Ok B. Its OK C. Not at all D. Dont worry

1 bình luận về “12.There is too much traffic. ________, the air is polluted. A. But B. Therefore C. Although D. However 13. In my clas”

 1. $# Helena$
  12. B
  * Giải thích:
  – Để ý thấy có dấu chấm -> từ cần điền -> có dấu phẩy
        => Có 2 sự lựa chọn: B và D
  * Dịch:
  – Câu : Có quá nhiều xe cộ ở thành phố. _____ không khí bị ô nhiễm
    -> Nguyên nhân – kết quả
  – Giải đáp:
         B. Do đó (kết quả)          D. Tuy nhiên (tương phản)      
   => Chọn B
  ______________________________________________________________________
  13. C
  * Giải thích:
  –   So sánh hơn nhất : S+ tobe + the adj_est  (ngắn)// most adj (dài) + O
  – Good (trường hợp đặc biệt) 
      -> So sánh hơn kém: better
               So sánh hơn nhất: the best
  ______________________________________________________________________
  14. B
  * Giải thích:
  o Với dạng bài này thì chúng ta nên dịch:
  – Câu: 
  Tâm : Tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng vòi hoa sen thay vì tắm để tiết kiệm nước. 
  – Mary: ____________
  -> Đưa ra ý kiến 
  – Giải đáp:
  A. Tôi xin lỗi.
  B. Có, tôi thích. 
  C. Có, tôi lấy nó.
  D. Đó là một ý kiến hay!
  => Các đáp án A, B, C ko phù hợp để trả lời ý kiến trên
     => D
  _____________________________________________________________
  15. C
  * Giải thích:
  o Tương tự câu 14
  – Câu: 
  Hoa: Cảm ơn bạn đã giúp đỡ
  Tom: ____________
  => C. Not at all: Không có gì 
  * Câu nói quen thuộc mà ta hay dùng để đáp lại sự cảm ơn từ người được giúp đỡ.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới